ສະຖາບັນການສຶກສາ ບຸນເກີດມີເປົ້າໝາຍຄື:

  • ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສຶກສາ ທັງຂະຫຍາຍໂອກາດສົ່ງເສີມຄຸນນະພາບການສຶກສາອອກໄປສູ່ຊຸມ ຊົນເຂດຊານເມືອງ ກ້າວໄປໃຫ້ເທົ່າກັບລະດັບຂອງໃຈກາງນະຄອນຫຼວງ
  • ພ້ອມກັບໂຮງຮຽນລັດ ແລະ ເອກະຊົນຢູ່ທ້ອງຖີ່ນດັ່ງກ່າວ ເພີ່ມທະວີອັດຕາການເຂົ້າຮຽນ ຂອງເດັກ-ໄວໜຸ່ມ ສໍ່າອາຍຸຮຽນໃຫ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍ ໄດ້ປະກອບສ່ວນກະຈ່າຍ ຄວາມຈະເລີນອອກ ສູ່ເຂດຊານເມືອງ
  • ສ້າງວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ບັນດາຄູອາຈານ ແລະ ນັກວິຊາການ
  • ຊ່ວຍບັນດາຊຸມຊົນໃນບໍລິເວນດັ່ງກ່າວ ປະຫຍັດລາຍຈ່າຍ ແລະ ເວລາໃນການເດີນທາງເຂົ້າສູ່ໃຈກາງນະ ຄອນຫຼວງ ຊຶ່ງມີການຈໍລະຈອນຄັບຄັ່ງຢູ່ແລ້ວ

ອ່ານຕື່ມ...

ກິດຈະກຳ & ການເຄື່ອນໄຫວ

ການສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ, ວັນທີ 07 ຕຸລາ 2015 ທີ່ອາຄານຫຼັງໃໝ່ ຂອງ ສະຖາບັນການສຶກສາບຸນເກີດ . more


ການເຮັດສວນຄົວພາຍໃນໂຮງຮຽນພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ຂອງ ຄູອາຈານ more


ຊົ່ວໂມງການລະບາຍສີພາຍໃນຫ້ອງຮຽນ more